Anotácia

Práca sa zaoberá experimentálnym prístupom k vizualizácií spomienok a predstáv prostredníctvom procedurálnych CGI animácií. Výsledná projekcia má za cieľ diváka vtiahnuť do zmapovanej mysle človeka, kde sa prelína abstrakcia s konkrétnym vizuálnym vnemom alebo predstavou. Spomienky sa pomaly rozpadávajú a stráca sa ich konkrétnosť zatiaľ čo predstavy sa ešte len formujú. Vzniká tak priestor v ktorom divák nevie kedy sa pozerá na spomienku alebo projekciu túžby. Východiskom práce je úvaha nad stále rastúcim množstvom trackovaných dát jednotlivcov vo virtuálnom ale aj reálnom priestore ktoré umožňujú náhľad do minulosti ale aj predvídanie krokov v budúcnosti.

“Na túto skutočnosť by sme sa tiež mohli pozrieť z hľadiska nevedomia. Hry, samozrejme, odrážajú nevedomé sny, priania a túžby, no pôsobia tiež pri ich konštrukcii. To ich samo osebe nijako neodlišuje od iných foriem médií. Hry však majú špecifickú, jedinečnú rolu v tejto konštrukcii: rolu naturalizácie snov, túžob a prianí daného politického okamihu prostredníctvom toho, že tieto sny, túžby a priania zakúšame ako naše vlastné. A pretože, ako už bolo naznačené, túžby a priania daného politického momentu môžu byť nevedome aj pre tento moment sám, majú hry tiež schopnosť predpovedať, rovnako ako aj konštruovať sny o budúcnosti. “

Alfie Bown, Playstation Dreamland, str.107

Toto je krátka ukážka atmosféry ktorú chcem vo videách dosiahnuť.

Pointcloudové prostredia vytváram skenovaním pomocou LIDAR skeneru alebo fotogrametriou za pomoci dronu alebo fotogrametriou z virtuálneho prostredia – hry. Softvérovo pracujem hlavne v Houdini SideFX a výsledné animácie som sa rozhodol rendrovať v Unreal Engine 4, kvôli realtime odozve pri komponovaní a neporovnateľne rýchlejšiemu rendrovaniu. Pri fotogrametrii robím s Agisoft Metashape.

https://www.sidefx.com/products/houdini/

https://www.agisoft.com/


Predbežná skica inštalácie

Moja predstava inštalácie je založená na projekcií animácií na steny miestnosti ktoré obklopujú diváka. V miestnosti sa nachádza model/mapa sveta na ktorú je namapovaná projekcia (Unreal Engine 4) a divák má možnosť prechádzať mapou na checkpointy a tak si spúšťať jednotlivé animácie nelineárnym spôsobom. Stáva sa tak “rozprávačom” ktorý ukazuje animácie aj ostatným divákom v miestnosti.


Dalšie ukážky z procesu

Houdini SideFX

Toto je ešte pre zaujímavosť z dokumentácie bakalárky